Algemene voorwaarden

  • TOEPASSINGSGEBIED EN TEGENWERPELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen Schellaert NV en Verhelst NV enerzijds en de persoon die zich beroept op de door Schellaert aangeboden goederen of diensten (hierna: de Klant) anderzijds. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitgesloten tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk door Schellaert werden aanvaard. Schellaert deelt deze algemene voorwaarden mee samen met iedere offerte, bestelbon en factuur, die uitdrukkelijk naar deze algemene voorwaarden verwijzen en ze op de achterzijde vermelden.


  • EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

De verkochte goederen blijven eigendom van Schellaert zolang de Klant de volledige prijs niet betaalt. Het risico op de goederen gaat onmiddellijk bij de totstandkoming van de overeenkomst over op de Klant.  • LEVERING

De goederen worden steeds op risico van de klant vervoerd. De eventueel vermelde leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Schellaert niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst, met uitzondering van opzet of zware fout in hoofde van Schellaert in welk geval haar aansprakelijkheid beperkt is tot de prijs van de niet-geleverde goederen zoals vermeld in de offerte, bestelbon of factuur.


  • AANSPRAKELIJKHEID

De Klant is verplicht de goederen te gebruiken waarvoor ze zijn bestemd en overeenkomstig de regels van de kunst en de bijzondere aanbrengingswijzen. De verkeerde aanbrenging of installatie of het gebruik voor andere doeleinden dan deze die oorspronkelijk beoogd werden, sluit iedere aansprakelijkheid van Schellaert uit. Voor verborgen gebreken is de aansprakelijkheid van Schellaert beperkt tot de vervanging van het defecte goed. Wanneer Schellaert ten gevolge van overmacht , zoals staking, lock-out, bevoorradingsproblemen bij of door leveranciers van Schellaert e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist door de klant.


  • KLACHTEN

Klachten in verband met zichtbare gebreken resp. verborgen gebreken moeten worden verzonden binnen de tien dagen na de levering resp. de dag van de ontdekking van het verborgen gebrek. Klachten aangaande de facturen dienen per aangetekende brief te worden verzonden binnen 8 dagen na factuurdatum.  • BETALING

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan contante betaling op de vervaldag zal, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wettelijke intrest (wet van 02/08/2002) verschuldigd zijn. In geval van wanbetaling zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 euro verschuldigd zijn. Bij niet betaling behoudt Schellaert zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval heeft Schellaert het recht de goederen te revindiceren overeenkomstig artikel 2. Indien een revindicatie feitelijk of juridisch onmogelijk zou zijn, heeft Schellaert recht op betaling van de prijs van de geleverde goederen zoals gefactureerd aan de Klant.

  • ANNULATIE EN ONTBINDING

In het geval de Klant de overeenkomst annuleert, zelfs gedeeltelijk, is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de totale verkoopprijs, zonder afbreuk te doen aan het recht van Schellaert om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade meer bedraagt. Schellaert behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, maatregelen genomen conform de wet van 31/01/2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Klant. In dat geval heeft Schellaert het recht de goederen te revindiceren overeenkomstig artikel 2. Indien een revindicatie feitelijk of juridisch onmogelijk zou zijn, heeft Schellaert recht op betaling van de prijs van de geleverde goederen zoals gefactureerd aan de Klant.  • VERPAKKINGEN

Verpakkingen waarvoor een waarborgprijs werd aangerekend, worden terugbetaald mits terugzending in goede staat binnen de 3 maanden na de aankoop.  • RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de hoven en rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.Terug naar boven