Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING

Behoudens andersluidende schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst, zijn de hierna
volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing.
Ieder door de klant gestelde tegenwaarde is alleen rechtsgeldig wanneer ze
uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper werd aanvaard.


2. EIGENDOM
De verkochte goederen blijven eigendom van de firma SCHELLAERT tot algehele
betaling.
De eventuele bewaring van de goederen geschiedt in afwachting van de levering of de
afhaling op risico van de koper.


3. LEVERING
De goederen worden steeds op risico van de bestemmeling vervoerd. Alle klachten
met betrekking tot de verzendingen zijn slechts ontvankelijk bij de ontvangst van de
goederen mits op de leveringsstaat van de vervoerder een uitdrukkelijk voorbehoud
wordt aangetekend met vermelding van het aantal en de kwaliteit van de beschadigde
of ontbrekende goederen en op voorwaarde dat dit voorbehoud ons per aangetekende
brief wordt bevestigd binnen de termijn zoals hierna bepaald in artikel 5.
De eventueel vermelde leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting
verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op
schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


4. AANSPRAKELIJKHEID
De koper is verplicht de producten te gebruiken overeenkomstig de regels van de
kunst en de bijzondere aanbrengingswijzen waarvan verondersteld wordt dat zij
bekend zijn.
De verkeerde aanbrenging of het gebruik voor andere doeleinden dan deze die
oorspronkelijk beoogd werden, sluit iedere verantwoordelijkheid van onzentwege uit
ten opzichte van de kwaliteit van de producten. Indien deze kwaliteit blijkt gebrekkig te
zijn, wordt onze verbintenis – zulks ongeacht de gevolgen van het gebrek – beperkt tot
de kwantitatieve vervanging van het defecte product.
Wanneer de firma SCHELLART tengevolge van overmacht, stacking, lock-out, e.d. niet
in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt de firma
SCHELLAERT zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat
enige schadevergoeding kan worden geëist.


5. KLACHTEN
Eventuele klachten in verband met de levering en de kwaliteit van de producten
worden slechts aanvaard indien zij ons per aangetekende brief bereiken binnen de drie
dagen na levering.
Eventuele klachten in verband met de inhoud van de facturen dienen ons binnen de
acht dagen na factuurdatum per aangetekende brief toe te komen, zoniet beschouwen
wij de factuur door de koper aanvaard.


6. BETALING
Alle facturen zijn contant betaalbaar te Aalst. Het trekken van wissels doet hieraan
geen afbreuk. Bij gebreke aan contante betaling op de vervaldag zal de intrest
verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rentevoet in handelstransacties zoals bepaald
ingevolge Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand
bij handelstransacties (B.S. 07/08/02), zonder aanmaning, noch ingebrekestelling.
Bij wanbetaling – om welke reden ook – zal de schuld boven de voormelde intrest
zonder aanmaning of ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire
schadevergoeding van 10% met minimum van 40 euro.
Bij niet betaling behoudt de firma SCHELLAERT zich het recht voor om verdere
leveringen stop te zetten. Tevens behoudt de firma SCHELLAERT zich het recht voor
om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen boor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte.”


7. ANNULERING
Het annuleren door de koper van een door hem gedane bestelling kan slechts met
onze toestemming gebeuren onder voorbehoud van een schadeloosstelling voor het
nadeel dat er voor onze vennootschap uit voortvloeit, dat volgens uitdrukkelijke
overeenkomst geschat wordt op 20% van de totale verkoopprijs, tenzij onze
vennootschap de voorkeur geeft aan de gedwongen tenuitvoerlegging onverminderd
het opvragen van een eventuele schadevergoeding.
De firma SCHELLAERT behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen
in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging
aan de juridische toestand van de koper.


8. VERPAKKINGEN
Verpakkingen waarvoor een waarborgprijs werd aangerekend worden terugbetaald
mits terugzending, franco en in goede staat binnen de 3 maanden.


9. RECHTSBEVOEGDHEID
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbank van Aalst en Dendermonde bevoegd
en het Belgisch recht is steeds van toepassing.”.

ACCIJNSVRIJE GEDENATUREERDE PRODUCTEN
De op deze factuur eventueel voorkomende white spirit, speciale benzines, alsook
benzolproducten zoals synthetische verdunning, toluol en xylol, mogen niet worden
herwonnen. Bij overtreding van deze verbodsbepalingen worden de leveringen
stopgezet en stelt het Bestuur der Douane & Accijnzen vervolgingen in.

Terug naar boven