Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING

Behoudens andersluidende schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst, zijn de hierna volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing.
Ieder door de klant gestelde tegenwaarde is alleen rechtsgeldig wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper werd aanvaard.

2. EIGENDOM

De verkochte goederen blijven eigendom van de firma SCHELLAERT tot algehele betaling.
De eventuele bewaring van de goederen geschiedt in afwachting van de levering of de afhaling op risico van de koper.

3. LEVERING

De goederen worden steeds op risico van de bestemmeling vervoerd. Alle klachten met betrekking tot de verzendingen zijn slechts ontvankelijk bij de ontvangst van de goederen mits op de leveringsstaat van de vervoerder een uitdrukkelijk voorbehoud wordt aangetekend met vermelding van het aantal en de kwaliteit van de beschadigde of ontbrekende goederen en op voorwaarde dat dit voorbehoud ons per aangetekende brief wordt bevestigd binnen de termijn zoals hierna bepaald in artikel 5.

De eventueel vermelde leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

4. AANSPRAKELIJKHEID

De koper is verplicht de producten te gebruiken overeenkomstig de regels van de kunst en de bijzondere aanbrengingswijzen waarvan verondersteld wordt dat zij bekend zijn.

De verkeerde aanbrenging of het gebruik voor andere doeleinden dan deze die oorspronkelijk beoogd werden, sluit iedere verantwoordelijkheid van onzentwege uit ten opzichte van de kwaliteit van de producten. Indien deze kwaliteit blijkt gebrekkig te zijn, wordt onze verbintenis – zulks ongeacht de gevolgen van het gebrek – beperkt tot de kwantitatieve vervanging van het defecte product.

Wanneer de firma SCHELLART tengevolge van overmacht, stacking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt de firma SCHELLAERT zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

5. KLACHTEN

Eventuele klachten in verband met de levering en de kwaliteit van de producten worden slechts aanvaard indien zij ons per aangetekende brief bereiken binnen de drie dagen na levering.

Eventuele klachten in verband met de inhoud van de facturen dienen ons binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekende brief toe te komen, zoniet beschouwen wij de factuur door de koper aanvaard.

6. BETALING

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Aalst. Het trekken van wissels doet hieraan geen afbreuk. Bij gebreke aan contante betaling op de vervaldag zal de intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rentevoet in handelstransacties zoals bepaald ingevolge Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07/08/02), zonder aanmaning, noch ingebrekestelling.

Bij wanbetaling – om welke reden ook – zal de schuld boven de voormelde intrest zonder aanmaning of ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met minimum van 40 euro.

Bij niet betaling behoudt de firma SCHELLAERT zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt de firma SCHELLAERT zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen boor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte.”

7. ANNULERING

Het annuleren door de koper van een door hem gedane bestelling kan slechts met onze toestemming gebeuren onder voorbehoud van een schadeloosstelling voor het nadeel dat er voor onze vennootschap uit voortvloeit, dat volgens uitdrukkelijke overeenkomst geschat wordt op 20% van de totale verkoopprijs, tenzij onze vennootschap de voorkeur geeft aan de gedwongen tenuitvoerlegging onverminderd het opvragen van een eventuele schadevergoeding.

De firma SCHELLAERT behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

8. VERPAKKINGEN

Verpakkingen waarvoor een waarborgprijs werd aangerekend worden terugbetaald mits terugzending, franco en in goede staat binnen de 3 maanden.

9. RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbank van Aalst en Dendermonde bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.”.

ACCIJNSVRIJE GEDENATUREERDE PRODUCTEN

De op deze factuur eventueel voorkomende white spirit, speciale benzines, alsook benzolproducten zoals synthetische verdunning, toluol en xylol, mogen niet worden herwonnen. Bij overtreding van deze verbodsbepalingen worden de leveringen stopgezet en stelt het Bestuur der Douane & Accijnzen vervolgingen in.

Terug naar boven